Integritetspolicy och cookie-deklaration

 

Integritetspolicy

Flügger Sweden ABs kunder, potentiella kunder till och mottagare av nyhetsbrev

På Flügger Sweden AB (”Flügger”) behandlar vi endast de personuppgifter som krävs för de ändamål för vilka de samlas in. Vi ser till att följa dataskyddslagstiftningen, och det är viktigt för oss att du har förtroende för vår behandling av dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy kan du läsa om vår behandling av dina uppgifter som kund, potentiell kund och mottagare av vårt nyhetsbrev.

1. Personuppgiftsansvarig

Den juridiska person som ansvarar för dina personuppgifter är:

Flügger Sweden AB
Grönkullen 
517 81 Bollebygd
Sverige 
Organisationsnummer 556479-2116
Tel. +46 033-700 24 00
E-post: gdpr@flugger.com
Webb: www.flugger.se

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta vår juridiska avdelning på e-postadressen ovan.

2. Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig som kund eller potentiell kund kan innefatta:
 • identifierande information, inklusive namn, företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, organisationsnummer, Flüggers kundnummer och eventuellt födelsedag
 • köphistorik
 • betalningshistorik, betalningsuppgifter och kreditbetyg
 • information som ingår i vår korrespondens med dig
 • personnummer
 • bilder/video
 • Cookies och elektroniska spår

3. Syfte och rättslig grund

Vår databehandling har följande syfte och rättsliga grund:

Syfte Rättslig grund
1. Hantering av befintliga och potentiella kundrelationer  

I samband med dina beställningar och inköp behandlar vi dina identifierande uppgifter, betalningsuppgifter, elektroniska spår från dina inköp i webbutiken och information som ingår i vår korrespondens med dig.

Artikel 6.1 b i GDPR om behandling som är nödvändig för att ingå ett avtal och för fullgörandet av ett avtal och artikel 6.1 c i GDPR om behandling som är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet.

När vi beviljar kredit till företagskunder (enmansföretag) behandlar vi identifierande information, betalningshistorik och kreditvärdighet.

Artikel 6.1 b i GDPR om behandling som är nödvändig för att ingå ett avtal och för fullgörandet av ett avtal.

När vi beviljar kredit till privatkunder använder vi identifierande information, betalningshistorik, kreditvärdighet och personnummer för identifiering.

Artikel 6.1 b i GDPR om behandling som är nödvändig för att ingå ett avtal och för fullgörandet av ett avtal och 3 kap. 10 § i dataskyddslagen.

2. Marknadsföring, nyhetsbrev och allmänna kundrelationer  

I syfte att bygga upp och utveckla befintliga och potentiella kundrelationer, inklusive att skicka ut nyhetsbrev, behandlar vi identifierande information, köphistorik och information som ingår i vår korrespondens med dig.

Artikel 6.1 f i GDPR om behandling som är nödvändig för berättigade intressen som inte åsidosätts av den registrerades intressen. Flüggers berättigade intressen är att främja vår verksamhet och tillhandahålla våra kunder bästa möjliga service och specialerbjudanden.
3. Videoövervakning  

Av förebyggande och säkerhetsskäl har Flügger installerat videoövervakning i utvalda lokaler, vilket innebär att du kan visas i videoinspelningar, som lagras i upp till 30 dagar.

Artikel 6.1 f i GDPR om behandling som är nödvändig för berättigade intressen som inte åsidosätts av den registrerades intressen. Flüggers berättigade intresse är att förebygga och lösa brott.

4. Facebook och Instagram  

När du besöker Flüggers Facebook-sidor samlas uppgifter in om dig som Flügger och Facebook gemensamt är personuppgiftsansvariga för. Syftet med denna behandling är att Flügger ska ta emot anonymiserade data från Facebook om besökare på våra Facebook-sidor.

När du skriver till oss via Facebook och Instagram kommer vi att behandla de personuppgifter som ingår i vår korrespondens med dig. Syftet är att kunna besvara din förfrågan.

Avtalet mellan Flügger och Facebook kan läsas här, och du kan läsa mer om Facebooks behandling av dina data här, och Instagrams här.

Artikel 6.1 f i GDPR om behandling som är nödvändig för berättigade intressen som inte åsidosätts av den registrerades intressen. Flüggers berättigade intresse är att få insikt i Facebook-besökarna och att kunna svara på förfrågningar på Facebook och Instagram.

5. Cookies och elektroniska spår

 

När du besöker vår webbplats placeras cookies ut, och vi samlar in din IP-adress och data om din användning av webbplatsen. Vissa cookies är nödvändiga, medan andra är funktions-, statistik- eller marknadsföringscookies och kan markeras eller avmarkeras i ditt samtycke till cookies. Viss information kommer att överföras till tredje part.

Du kan läsa mer om cookies och uppdatera eller återkalla ditt samtycke till cookies i vår cookiepolicy nedan.

Artikel 6.1 a i GDPR om behandling som den registrerade samtyckt till och artikel 6.1 f i GDPR om behandling som är nödvändig för berättigade intressen som inte åsidosätts av den registrerades intressen. Flüggers berättigade intressen är att kunna erbjuda en intressant, relevant och funktionell webbplats.


4. Kategorier av mottagare

Flügger kommer endast att lämna ut information om dig i strikt överensstämmelse med reglerna för behandling av personuppgifter och annan svensk lagstiftning. Vi kommer i varje enskilt fall göra en bedömning av om ett sådant utlämnande kräver ditt uttryckliga samtycke, eller om utlämnande kan ske på en annan rättslig grund.

Vi lämnar ut eller gör personuppgifter tillgängliga för följande kategorier av mottagare:
 • Våra personuppgiftsbiträden baserat på personuppgiftsbiträdesavtal
 • Banker i samband med administration av betalningar
 • Inkasso- och kreditvärderingsinstitut vid beviljande av kredit och i händelse av nödlidande lån/krediter
 • Offentliga myndigheter i samband med lagstadgad rapportering
 • Medarbetare som är oberoende personuppgiftsansvariga
 • Andra företag i Flügger-koncernen för administration och stöd
 • Flüggers franchisebutiker om du väljer att hämta en beställning du gjort i webbutiken i en franchisebutik

5. Överföring till tredje land

I vissa fall, inklusive när vi tillhandahåller support för våra webbtjänster, kan dina personuppgifter överföras till personuppgiftsbiträden i länder utanför EU/EES. Vi kommer endast att överföra personuppgifter till personuppgiftsbiträden i länder som EU-kommissionen anser vara säkra tredjeländer, personuppgiftsbiträden som anges i EU-U.S. Privacy Shield List eller som har lämnat de nödvändiga dataskyddsgarantierna genom EU-kommissionens standardbestämmelser. 

Om du vill veta mer om denna behandling kan du kontakta oss via e-post på gdpr@flugger.com.

6. Radering

Vi raderar data om dig när de inte längre krävs för de ändamål för vilka de behandlades.

För att säkerställa korrekt hantering av återkommande kundrelationer, potentiella klagomål, garanti- och bokföringsskyldigheter, och för att kunna uppfylla andra skyldigheter, har vi konstaterat att vi måste behålla data i upp till sju (7) räkenskapsår plus från det år då kundrelationen upphörde.

För framtida och potentiella kunder som omfattas av marknadsrelaterade aktiviteter följer vi gällande regler i marknadsmissbrukslagen samt iakttar rättvis marknadsföringspraxis.

7. Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du följande rättigheter enligt lag:
 • Du har rätt till information om och till rättelse eller radering av de uppgifter vi behandlar om dig.
 • Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt att invända mot den, inklusive och i synnerhet vid profilering och direktmarknadsföring.
 • I vissa fall har du rätt att erhålla de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format samt att överföra data till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. 

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig kontakta vår juridiska avdelning via e-post på gdpr@flugger.com. Vi kommer då att göra en bedömning av om det är möjligt att tillgodose din begäran. Du kommer att få vårt svar så snart som möjligt och senast en månad efter att vi mottagit din förfrågan.

Om du inte är nöjd med vårt svar, eller om du vill invända mot det sätt som dina personuppgifter har behandlats, kan du klaga hos Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheten finns på www.datainspektionen.se.

Version 2.0, uppdaterad juni 2020.

 

Uppdatera ditt cookie-godkännande